Wspólnoty

Najliczniejsza grupa obsługiwanych przez nas nieruchomości należy do Wspólnot Mieszkaniowych. Dbamy o dobre i bliskie relacje z Zarządami Wspólnot i z poszczególnymi właścicielami lokali wyodrębnionych. Wiemy, jak ważne jest zrozumienie potrzeb Wspólnoty Mieszkaniowej i każdego mieszkańca z osobna. Dostosowujemy do tych potrzeb styl, zakres naszej pracy.

Obsługa administracyjno-eksploatacyjna

 • Przygotowanie budżetu nieruchomości.
 • Prowadzenie,  aktualizacja ewidencji lokali i ich właścicieli, użytkowników wraz z weryfikacją stanu prawnego i faktycznego.
 • Bieżąca obsługa eksploatacyjna nieruchomości. Kontakty z kontrahentami i usługodawcami.
 • Przygotowanie odpowiednich regulaminów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Bieżąca obsługa informacyjna właścicieli, użytkowników lokali w sprawach dotyczących części  wspólnych jak i  indywidualnych lokali w uzgodnionych godzinach.
 • Ubezpieczenie nieruchomości z uwzględnieniem ich indywidualnej specyfiki i potrzeb.
 • Informowanie poprzez wywieszenie na tablicach odpowiednich informacji dotyczących Wspólnot i telefonów służb technicznych.
 • Zapewnienie, po uzgodnieniu ze Wspólnotą, dyżurów administratora na terenie nieruchomości oraz składanie Zarządowi Wspólnoty okresowych raportów z podjętych działań.

Obsługa techniczna

 • Sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości wraz z jej dokumentacją techniczną,  eksploatacyjna i finansową od wskazanego przez Zleceniodawcę podmiotu.
 • Bieżące administrowanie i prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zapewnienie prawidłowego użytkowania budynków i lokali oraz instalacji wspólnych i infrastruktury technicznej.
 • Zapewnienie warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • Zabezpieczanie awarii oraz usuwanie ich skutków na nieruchomości wspólnej.
 • Bieżąca konserwacja, naprawy i obowiązkowe przeglądy techniczne.
 • Zapewnienie niezbędnego i wymaganego ze względów technicznych wstępu do poszczególnych lokali, w przypadku przeprowadzenia konserwacji, remontu, modernizacji lub usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej.
 • Bieżący nadzór nad kontrahentami świadczącymi usługi w zakresie obsługi technicznej włączając wyszukiwanie usługodawców, opracowanie warunków umów/współpracy, kontrolę wykonania umów przez usługodawców i odbiór zrealizowanych prac oraz wynikające z nich niezbędne renegocjowanie, aneksowanie i rozwiązywanie umów dotyczących zarówno nowych inwestycji jak i bieżącej obsługi budynków i urządzeń.
 • Oszacowanie wartości niezbędnych działań inwestycyjnych (remontowych i modernizacyjnych)

Obsługa finansowo-ksiegowa

 • Pobieranie i rozliczanie zobowiązań poszczególnych użytkowników lokali.
 • Przygotowywanie zawiadomień o opłatach eksploatacyjnych.
 • Uzgadnianie sald.
 • Przygotowywanie projektów rocznych planów gospodarczych dla nieruchomości.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 • Przygotowanie informacji o kosztach zarządu nieruchomości oraz rozliczenie zaliczek przeznaczonych na ich pokrycie.
 • Składanie Zleceniodawcy zestawienia wpływów oraz wydatków związanych z wykonywaniem usług wynikających z umów wraz z dokładnym określeniem przeznaczenia środków na poszczególne usługi.
 • Przygotowywanie wezwań do zapłaty.
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących zadłużeń dla kancelarii prawnej.
 • Telefoniczne lub poprzez platformę internetową i osobiste wyjaśnianie stanu płatności.
 • Naliczanie odsetek od zadłużenia stosownie do przyjętych ustaleń w poszczególnych wspólnotach.
 • Wykonywanie przelewów drogą elektroniczną.
 • Współpraca z bankami.
 • Obsługa lokat bankowych

Obsługa prawna

 • Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej.
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów.
 • Przygotowywanie i opiniowanie innych dokumentów.

Przejęcie nieruchomości od poprzedniego administratora

Bierzemy czynny udział w uporządkowaniu spraw związanych z przejęciem nieruchomości od poprzedniego administratora. Przejęcie to  obejmuje następujące czynności:
 • porozumienie się z byłym administratorem lub zarządcą co do trybu przejęcia nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym
 • weryfikację stanu prawnego nieruchomości, wykazu lokali (mieszkalnych i użytkowych), właścicieli lokali i najemców w lokalach
 • zebranie aktów notarialnych przypisanych do poszczególnych lokali
 • analizę dokumentów dokonaną przez inspektorów nadzoru
 • egzekwowanie uzupełnienia brakującej dokumentacji, w tym m. in.: dokumentacji technicznej budynku, instrukcji obsługi i eksploatacji, decyzji urzędu o dopuszczeniu budynku do użytkowania, aktualnych protokołów z przeprowadzonych przeglądów technicznych, ksiąg obiektu budowlanego, dokumentacji administracyjnej, dokumentacji eksploatacyjnej, dokumentacji finansowej Za w/w czynności, związane z przejęciem nieruchomości od dotychczasowego administratora (zarządcy) nie pobieramy dodatkowych opłat.